Inholland
Menu

Test

Tips en een kaartspel “Samen werken aan studiesucces” NHL Stenden hogeschool

Samen succesvol werken aan studiesucces bij NHL Stenden hogeschool

Studiesucces vergroten is en blijft een actueel thema binnen alle hogescholen, zo ook bij NHL Stenden Hogeschool. In 2017 is een project Studiesucces opgericht om het studiesucces binnen de hogeschool te vergroten. Het projectteam Studiesucces heeft  een boekje "Samen werken aan studiesucces" ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de factoren die studiesucces beïnvloeden. In dit boekje staat een scan om een opleiding op hoofdlijnen te beoordelen, bevat aanbevelingen, tips en "good practices" vanuit de eigen hogeschool maar ook uit andere hogescholen uit Nederland.

Naast het boekje is er ook een spel ontwikkeld dat binnen het opleidingsteam kan worden gespeeld om snel inzage te krijgen in de voornaamste factoren voor studiesucces.

Doel & doelgroep

Het vergroten van studiesucces is een lastig proces omdat het vaak een hoeveelheid van factoren zijn die studiesucces beinvloeden, vandaar dat als doelgroep opleidingen (docententeams, examencommissies, curriculumcommissies) gekozen zijn om het inzicht in deze factoren te vergroten.

Doel van het project is om samen met de opleidingen te werken aan studiesucces.

Belangrijkste randvoorwaarden

Studiesucces vergroten doe je als team. Het team moet het inzicht hebben in de oorzaken om het verschil te kunnen maken, vaak is het een set aan maatregelen die er toe kunnen leiden dat een student beter kan studeren.

Bron

Het kaartspel is gebaseerd op strategy game blended learning van de HAN. De publicatie bevat een overzicht van bronnen.

Documenten

Vragen of opmerkingen

Mochten er vragen of opmerkingen zijn: studiesucces@nhl.nl

Onderwijsinstelling
NHL Stenden Hogeschool

Naam indiener
Margreeth Themmen

Land

Nationaal

Studiefase

Doorstroom

Onderwijsinstelling

HBO

Betrouwbaarheid

Good practice

Sector

Pedagogisch

Onderwerpen

Samenwerken

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (Nog geen beoordelingen)
Loading...

Kort strategisch reflecteren leidt tot hogere tentamencijfers

Onderzoek aan de Stanford universiteit laat zien dat kritische zelfreflectie een positieve impact lijkt te hebben op studiegedrag. Studenten in de experimentele groep kregen tien dagen voor het examen een vragenlijst waarin zij moesten aangeven welk cijfer ze wilden halen en hoe belangrijk dit doel was. Daarnaast werd hen gevraagd goed na te denken over welke vragen wellicht gesteld zouden worden op het tentamen, en welke van de aangeboden studiematerialen effectief zou bijdragen aan de voorbereiding, en hoe ze dit materiaal zouden gebruiken. Na het tentamen reflecteerden studenten op hun studieaanpak en op de studiematerialen. Studenten uit de experimentele groep haalden ruim hogere cijfers dan studenten die de reflectie niet gedaan hadden. Bovendien waren de experiment-studenten positiever over het aangeboden studiemateriaal. Het aantal gebruikte studiematerialen had geen invloed op het cijfer, het bewuste gebruik wel.

De interventie vraagt nauwelijks tijd van studenten, kan online worden ingezet en is laagdrempelig in gebruik.

Doel & doelgroep

Studenten worden bewuster van hun studiegedrag voor een tentamen;

Belangrijkste opbrengsten

hogere cijfers,

positievere emoties,

groter gevoel van controle over het eigen studiegedrag

Bron

Chen, P., Chavez, O., Ong, D. C., & Gunderson, B. (2017). Strategic resource use for learning: A self-administered intervention that guides self-reflection on effective resource use enhances academic performance. Psychological Science, 1-12, DOI: 10.1177/0956797617696456

Documenten
Document:

Onderwijsinstelling
Stanford University

Naam indiener
Margriet Kat

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (Nog geen beoordelingen)
Loading...

Pre-University programma van de University of Twente

Pre-U is het Pre-University programma van de University of Twente. Pre-U biedt leerlingen via haar programma de kans om intensief kennis te maken met de University of Twente. Door de leerlingen op interactieve wijze te introduceren aan het hoger onderwijs kunnen ze hun talenten op het gebied van wetenschap, technologie en samenleving ontdekken. Op deze manier kunnen ze zich succesvol voorbereiden op hun studie, in het bijzonder aan de University of Twente.

Doel & doelgroep

Belangrijkste opbrengsten

De naam van het programma is in september 2016 veranderd van Twente Academy (TA) naar Pre-U. De belangrijkste opbrengsten van de TA zijn opgesteld door Kolster et al. (2015) aan de hand van input van vertegenwoordigers van de TA:

• De hechte verbinding met toeleverende scholen is door het netwerk met scholen aantoonbaar vergroot. Verder heeft de TA er voor gezorgd dat de UT een stabiele en betrouwbare samenwerkingspartner is.

• Scholieren van scholen in het TA netwerk kiezen in vergelijking met het landelijke gemiddelde vaker voor een natuur profiel.

• De TA activiteiten hebben tot een toename in de instroom van studenten op de UT geleid. Hoewel er binnen de TA geen specifieke aandacht aan is gegeven, is de toename van studenten in de lerarenopleiding een onverwacht, maar gezien het lerarentekort, een positief neveneffect.

• Voor voortgezet onderwijsdocenten is de belangrijkste opbrengst dat er een samenhangend aanbod van activiteiten voor leerlingen en docenten op het terrein van aansluiting voortgezet onderwijs – wetenschappelijk onderwijs is ontstaan.

• Voor UT-studenten biedt TA een aantrekkelijke en inhoudelijke bijbaan en een laagdrempelige kennismaking met het onderwijsveld.

Monitoring van TA is recent opgezet en wordt nu structureel van aard. Doelstellingen ten aanzien van studiesucces in de bachelorfase worden momenteel onderzocht. Resultaten kunnen pas op langere termijn verwacht worden. Hierbij moet opgemerkt worden dat de resultaten waarschijnlijk niet direct aan TA te koppelen zijn, omdat er veel meer variabelen meespelen (bijvoorbeeld invoering van het Twents Onderwijsmodel en de aanscherping van de exameneisen in het voortgezet onderwijs).

Bron

De tekst of informatie op deze pagina is afkomstig uit de volgende bronnen:

https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/over-pre-u/

https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/#pre-u-junior-4-tot-12-jaar

https://www.utwente.nl/nieuws/!/2016/9/232716/twente-academy-wordt-pre-u

Kolster, R., Boer, H. de, Jongbloed, B., Cremonini, L., Lemmens-Krug, K., Benneworth, P., Vossensteyn, H., Kottmann, A., & Westerheijden, D. (2015). Internationale Good Practices Onderwijskwaliteit en Studiesucces. Rapport voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Enschede: Center for Higher Education Policy Studies.

Documenten

Onderwijsinstelling
University of Twente

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (Nog geen beoordelingen)
Loading...

Digitaal Mentoring Platform: Meet Your Mentor

Dit digitale mentoring platform koppelt hoogopgeleide jongeren in hun afstudeerfase met een niet-westerse achtergrond aan professionals op de arbeidsmarkt. Meet Your Mentor coördineert de werving en selectie van mentees en mentoren, het matchen van de koppels en het voorbereiden van de deelnemers op het traject.

De voorbereiding bestaat uit een persoonlijke kickoff bijeenkomst en een voorbereidende online training via het Meet Your Mentor platform. De training voor de mentoren is gericht op bewustwording en toepassing van diversiteit en inclusie in mentoring, zowel in theoretische kaders als praktische handvatten. De training voor mentees bestaat uit ondersteuning bij het zo concreet mogelijk formuleren van leerdoelen en verwachtingen. Daarnaast biedt het platform een forum waar mentoren en mentees ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen. Ook biedt het een verslagmodule, waar ze kunnen reflecteren op de gesprekken met hun mentor/mentee. Aan het traject is ook een evaluatietraject verbonden om te monitoren wat de impact en tevredenheid is.

Meet Your Mentor is ontwikkeld door ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid en de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Doel & doelgroep

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat sollicitanten met een niet-westerse achtergrond in Nederland minder kansen hebben op de arbeidsmarkt ten opzichte van sollicitanten met een westerse achtergrond. Dit heeft aan de ene kant te maken dat veel studenten met een niet-westerse achtergrond de eersten zijn in hun familie die zijn gaan studeren en sparringpartners in hun netwerk missen om hen te ondersteunen in hun professionele oriëntatie. Aan de andere kant blijkt in het werving- en selectieproces bij veel bedrijven dat recruiters vaak mensen aannemen die op hen lijken. Omdat deze recruiters voornamelijk een westerse achtergrond hebben, is de praktijk dus dat vaker sollicitanten met een westerse achtergrond geselecteerd worden ten opzichte van sollicitanten met een niet-westerse achtergrond. Dit is zorgelijk, maar wel de realiteit. Meet Your Mentor wil de jongeren die tot deze groep behoren extra kansen bieden. Het doel hiermee is tweeledig: aan de ene kant jongeren uit de doelgroep ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, maar aan de andere kant ook de professionals die deelnemen bekend maken met de uitdagingen en uitsluitingsmechanismen die de jongeren ervaren. Dit programma wordt uitgevoerd in het kader van Diversity & Inclusion, een beleid dat steeds meer bedrijven uitvoeren, om ervoor te zorgen dat mensen die sneller worden uitgesloten op de arbeidsmarkt, ook dezelfde kansen krijgen.

Bron

https://www.meetyourmentor.nl/

 

 

Documenten

Onderwijsinstelling
Vrije Universiteit Amsterdam

Naam indiener
Meltem Halaceli

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (Nog geen beoordelingen)
Loading...

Peer support voor studentenwelzijn – Oxford University Peer Support Programme

De tekst op deze pagina is afkomstig uit de documenten, die onder aan de pagina bij 'bronnen' staan weergegeven.  

The Peer Support Programme is run through the Oxford University Counselling Service. It was started at Oxford University 24 years ago as a response to the stated needs of students (and staff) in welfare positions and pastoral roles who wanted to help their peers, but weren’t sure how to go about it. Today the programme operates with approximately 350 student volunteers and is an integral part of the College and University welfare system, aiming to complement the other welfare provision available. The focus of the peer support is primarily on the emotional and psychosocial experience of students. The fact that emotions are recognized and spoken about, as well as the acknowledgement that we all need support at some point, underpins the role of peer support in reducing the stigma of seeking help.

The Oxford University Peer Support Programme builds on the natural tendency for students to care for each other by giving them 30 hours of training in a range of support and communication skills, to enable them to help peers think through issues that are important to them, and to empower the person they are supporting through listening in an non-judgmental way.

Trained peer-supporters provide a friendly, confidential, informal and formal listening service to their peers. In addition to the listening service they provide, they run events to offer people a space to meet up and connect to each other. These initial connections are important in building students’ trust in the peer-supporters in their colleges and departments, and increase awareness of the peer support panel’s existence. Peer-supporters are in a position to offer on the ground support to their peers as they live and work in close proximity to one another. They are also in a strong position to refer students, as appropriate, to professionals and other student groups both within and outside the college/department setting. There are approximately 350 trained peer-supporters at any given time around the university, made up of both undergraduates and graduates.

 

Doel & doelgroep

The Peer Support Programme was developed in recognition of the essential role students play in supporting and encouraging one another on a day-to-day basis throughout their time at university. Students are likely to look to each other first for help in thinking through issues and for emotional support, but there are times when this can leave friends feeling out of their depth, unsure how best to help but anxious about seeking advice for fear of betraying trust.

The Programme seeks to better equip students for this role, enabling them to feel more confident in supporting their peers and more aware of the professional support networks available to them. Since its launch it has been embraced by an Oxford University review as an integral part of its welfare provision.

Belangrijkste randvoorwaarden

In order to run effective peer support, it is essential that peer support is delivered safely. Broadly speaking, running peer support safely should encompass; having a recovery-focussed session, having systems in place to effectively signpost people in need of further help and support and ensuring that adequate training and supervision is in place for peer-supporters.

Peer-supporters are required to attend fortnightly peer support group supervision, usually with the trainer who trained them. Attendance is necessary in order to be an active peer-supporter in college. If and when difficult or emergency situations arise, they have a Senior Member who is linked to the programme and can contact their supervisor between supervision sessions.

Belangrijkste opbrengsten

The Peer support training, delivered by the University Counselling Service gives students a wide range of transferable skills in listening, communicating and relating to others. It aims to help the students’ thinking with regard to independence and interdependence, both important developmental tasks at this stage: how they become independent in their thinking and learn to take responsibility for their decisions, whilst at the same time learning how this fits with being part of and giving to the community in which they live. Additional skills development in areas of time management, boundary setting and self-awareness are of benefit to them both whilst at university and in future relationships and careers. The 30-hour training programme, delivered in ten three-hour sessions, covers topics including:

 • Confidentiality,
 • Group boundaries,
 • Getting to know a stranger,
 • Welcoming and non-welcoming behaviours,
 • Effective questioning,
 • Identifying and labelling feelings,
 • Advice giving vs active listening,
 • Decision making,
 • Values clarification,
 • Assertive communication,
 • Cultural awareness,
 • Working with people in crisis,
 • Suicide prevention education,
 • Referrals,
 • Limit-setting

Bewijsmateriaal

There are many benefits of peer support. These can be broken down into the benefits for those receiving the support, the benefits for those providing peer support (peer-supporters) and the benefits for society and the mental health system as a whole.

Benefits to those receiving support:

 • Empowerment
 • Social support
 • Empathy and acceptance
 • Reducing Stigma
 • Hope and motivation
   

‘The benefits of peer support are clear, with shared identity, increased self-confidence, developing and sharing skills, improved mental health and wellbeing, accompanied by less use of mental health and other services. ’

 

Benefits to peer-supporters:

 • Empowerment and self-esteem
 • Turning difficult experiences into a positive
 • Personal development and employability

 

Bron

http://www.studentminds.org.uk/uploads/3/7/8/4/3784584/peer_support_for_student_mental_health.pdf

https://www.ox.ac.uk/students/welfare/counselling/peersupport?wssl=1

Documenten
Document:

Onderwijsinstelling
Oxford University

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (Nog geen beoordelingen)
Loading...

Samen studeren op school

Bij deze interventie komen studenten één vaste dag per week naar school om samen te studeren. Van 9:00 tot 16:00 uur in een klaslokaal en met een begeleider die met iedere student even kort doorneemt wat hij of zij de komende week gaat doen. Dat is alles. Een simpel idee, maar voor veel studenten precies wat ze nodig hebben: contact met andere studenten en een begeleider die hen helpt met planningen. En het slinken van de berg van achterstallige studiepunten zorgt bij de studenten altijd voor extra motivatie.

Wat is het werkende principe?
Sociale en academische binding

Doel & doelgroep

Betere planning en structuur in het studeren en een betere binding met de school en collega studenten, waardoor studenten minder snel het contact met de school verliezen en sneller afstuderen.

Belangrijkste randvoorwaarden

Beschikbare docent en klasruimte.

Belangrijkste opbrengsten
 • Regelmaat in het studeren, kortere lijnen met docenten, sneller afstuderen.
 • De student voelt zich niet meer verloren. Het contact met de opleiding en met medestudenten bevordert de studievoortgang.

Student: Seda Özturk, Pabo

“Als ik thuis zit, kan ik weken achter elkaar niks doen. Iedere week op school studeren, is voor mij de perfecte stok achter de deur om aan de slag te gaan en te blijven. En doordat er ook andere studenten in die klas zitten en wij elkaar iedere week zien, heb ik het gevoel dat ik weer echt bij een klas hoor. Ook dat doet mij goed.”

Begeleider: Monique de Jong, Pabo:

“Het blijkt dat de studenten gemotiveerd worden door het samen studeren. Ze voelen zich gedragen door de groep. Omdat ze een dag per week op school zijn, zijn ook de lijntjes naar de docenten korter, waardoor onzekerheden sneller uit de wereld worden geholpen. Doordat ze elke week hun plannen doorspreken, verliezen ze minder snel het spoor.  Het is een dag van samen werken en samen successen vieren.”

Bron

http://nieuws.inholland.nl/download/263874/boekjelangstudeerdersophetjuistespoor.pdf

Documenten

Vragen of opmerkingen

Contactpersoon: Monique de Jong, Pabo Alkmaar

Onderwijsinstelling
Hogeschool Inholland

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (Nog geen beoordelingen)
Loading...

Spirit Class

De Spirit Class helpt studenten om, samen met andere studenten, weer in beweging te komen. Om weer in verbinding te komen met de hogeschool en met studiegenoten. Om persoonlijke blokkades te overwinnen, drijfveren helder te krijgen, inzicht te krijgen in hun eigen motivatie en het heft in eigen hand te nemen. En om de juiste keuze te maken voor hun toekomst, binnen of buiten de hogeschool. Spirit Class is in eerste instantie aangeboden door Spirit Coaching & Training. Inmiddels hebben BFL en GSW interne docenten die getraind zijn in deze vorm van groepsbegeleiding.

Concreet: de Spirit Class is een down-to-earth training die bestaat uit een reeks van bijeenkomsten met persoonlijke gesprekken en waardevolle oefeningen. Om een idee te geven een paar oefeningen die in Spirit Class aan bod komen:

 • Vul samen met andere studenten jouw kernkwadranten in, leg deze op de grond, ga erop staan en voel wat het met je doet.
 • Maak associatiekaarten: wie ben je nu en wie zou je willen zijn?
 • Teken jouw levenslijn en loop deze denkbeeldig af. Welke obstakels ben je tegengekomen in het verleden? Waar sta je nu en hoe ziet het eruit als je de toekomst inloopt?

Wat is het werkende principe?
Sociale binding, ontwikkeling focus

Doel & doelgroep

Studenten komen weer in verbinding met zichzelf en met de opleiding en leren daardoor de juiste keuzes te maken in hun leerproces.

Belangrijkste randvoorwaarden

Docenten zijn gemotiveerd en zijn getraind in de werkwijze van spiritcoaching&training.

Belangrijkste opbrengsten

Uit onderzoek van Taufik (2016) blijkt Spirit Class te leiden tot reductie van het aantal langstudeerders.

Studenten komen in beweging en krijgen inzicht in eigen motivatie, overwinnen blokkades en komen weer in verbinding met de hogeschool en met studiegenoten.

 

Student: Naomi Aboeka, Social Work:

“In de Spirit Class heb ik ontdekt dat ik blokkeer omdat ik bang ben om fouten te maken. Ik heb geleerd om dit van mezelf te accepteren en mezelf toe te staan dat ik af en toe een fout maak. Ik heb veel gehad aan de andere studenten. Ze hebben mij geholpen met het invullen van de kernkwadranten en doordat zij ook met problemen worstelden, voelde ik mij minder alleen.”

Begeleider: Rianca van den Berkmortel, domein Gezondheid, Sport en Welzijn:

“De Spirit Class helpt studenten om ruis, die wordt veroorzaakt door twijfel, onzekerheid en zorgen, te laten verminderen. Het helpt studenten om weer in hun kracht te komen. Om weer focus te krijgen op afstuderen en op hun toekomst.”

Bewijsmateriaal

Taufik, D. (2016). Project Langstuderen Inholland: onderzoeksresultaten Spirit Coaching, Interne publicatie Inholland.

Bron

http://nieuws.inholland.nl/download/263874/boekjelangstudeerdersophetjuistespoor.pdf

Documenten

Vragen of opmerkingen

Contactpersoon: Irene Witteman

Onderwijsinstelling
Hogeschool Inholland

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (Nog geen beoordelingen)
Loading...

Individuele gesprekken

Om de verbinding met de student vast te houden zijn er individuele gesprekken met studenten. Dan kan het gaan om praktische zaken als planning en het vinden van tijd voor de studie. Voor de student kan het directe –persoonlijk en dichtbije-  contact met de docent en/of de slb’er het verschil maken.  Soms blijkt tijdens deze gesprekken ook dat de student meer hulp nodig heeft van bijvoorbeeld een decaan of psycholoog.
Maar hoe verschillend de behoeften van de studenten ook zijn, er is een rode draad: persoonlijke aandacht. Daar hebben zij allemaal behoefte aan. Dat kost veel tijd, energie en soms erg veel geduld, maar in de meeste gevallen levert het veel op. Want persoonlijk contact mondt regelmatig uit in een speciale en persoonlijke band tussen student en begeleider en dit kan de student net dat zetje geven dat hij of zij nodig heeft.  Er zijn vele individuele gesprekken gevoerd met langstudeerders. Velen van hen geven aan dat zij dit gesprek eerder hadden willen voeren. Binnen een aantal opleidingen worden twee maal per jaar individuele voortgangsgesprekken gevoerd met studenten. Tip: gebruik bij deze gesprekken gegevens uit de studentmonitor.

Doel & doelgroep

D.m.v. persoonlijke aandacht en begeleiding de student begeleiden naar het diploma.

Belangrijkste randvoorwaarden
 • Begeleiders zijn getraind in gespreksvaardigheden.
 • Tijd om individueel te kunnen begeleiden.

Belangrijkste opbrengsten

Tevreden studenten die middels persoonlijke begeleiding betere keuzes kunnen maken in hun leerproces en daardoor sneller afstuderen.

Student: Thijs Steenweg, Pabo:

“Het persoonlijke contact maakte voor mij het verschil. Dat is toch anders dan wanneer het contact digitaal verloopt. Tijdens ieder gesprek maakten wij afspraken over wat ik de komende weken zou gaan doen. Als ik dan bij het volgende gesprek mijn werk niet af had, dacht de begeleider mee over oplossingen om het wel voor elkaar te krijgen. Ook dat heeft mij enorm geholpen. Echt enorm.“

Begeleider: Caroline Strijker, domein Onderwijs & Innovatie:

“Contact maken en dat vasthouden. Daar gaat het om. Dat is soms moeilijk, want er zijn studenten die nergens op reageren. Dan is het een kwestie van volhouden. Wat meestal loont. Veel studenten die het uiteindelijk redden, zijn dankbaar dat ik zo achter ze aan heb gezeten.”

Bewijsmateriaal

 

 

Bron

http://nieuws.inholland.nl/download/263874/boekjelangstudeerdersophetjuistespoor.pdf

Documenten

Vragen of opmerkingen

Contactpersoon: Jacqueline Hoogenboom

Onderwijsinstelling
Hogeschool Inholland

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (Nog geen beoordelingen)
Loading...

Talentenmeting

Bij de talentenmeting [1]  vult de student een online vragenlijst in. De uitkomst hiervan geeft goed inzicht in de student. Dat wil zeggen: in de onderliggende oorzaak van de vertraging die hij of zij heeft opgelopen. Het geeft aan of de student de competenties heeft om de studie met succes af te ronden, hoe het staat met de belastbaarheid van de student en in welke mate persoonlijke problemen een belemmering vormen. En daarbij zegt het ook iets over het karakter van de student. Of hij of zij zelfsturend is, zelfverzekerd en kan omgaan met feedback (of hier juist nog iets te leren heeft)  om maar een paar voorbeelden te noemen. Maar hoeveel inzicht de meting ook geeft, het is en blijft een middel. De waarde van de meting komt vooral tot uiting in het gesprek dat volgt. Doordat de onderliggende oorzaak van de vertraging duidelijk is, wordt het gesprek waardevoller en kan het dieper gaan. Hoe het gesprek verloopt en wat het resultaat is, verschilt natuurlijk per student. Dit loopt uiteen van het besluit om met een studie te stoppen tot het opstellen van een nieuw studieplan of het volgen van extra lessen. Maar wat de uitkomst van het gesprek ook is, het doel van de begeleider is altijd om de student weer in beweging te krijgen. Alle begeleiders zijn getraind om de rapportage van de verschillende indicatoren te interpreteren en te bespreken. Dan gaat het om belastbaarheid, leerstijl, in-/externe gerichtheid, competenties, affiniteiten en verwacht studiesucces.

Deel van een voorbeeldrapport:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[1] Talentenmeting Talent.Sense van LSD-support.

Doel & doelgroep

Inzicht verkrijgen in de sterke en zwakke punten van een student, dan gaat het om belastbaarheid, leerstijl, in-/externe gerichtheid, competenties, affiniteiten en verwacht studiesucces om zodoende gerichte interventies in te kunnen zetten.

Belangrijkste randvoorwaarden
 • Beschikbaar budget voor het laten afnemen van de meting.
 • Docenten die getraind zijn in het interpreteren en bespreken van de resultaten van de meting.

Belangrijkste opbrengsten

Meer duidelijkheid over de onderliggende reden van vertraging en een goede basis om het gesprek met de student te kunnen aangaan en sneller te kunnen interveniëren.

Begeleider: Anneke Brusse, domein Techniek, Ontwerpen en Informatica:

“Ons domein heeft ervoor gekozen om de gesprekken te laten voeren door een voor de studenten onbekende langstudeerbegeleider. Dat ben ik. Veel studenten zijn verbaasd dat ik zoveel van ze weet, ondanks dat we elkaar nog nooit hebben gezien. Dat is echt bijzonder. Ik heb nog nooit een student gehad die zichzelf er niet in herkende.”

Student: Luca Meijer, Luchtvaarttechnologie:

“Studeren was voor mij ploeteren. Het was eigenlijk niet te doen. De meting gaf mij inzicht in mezelf. Ik heb geleerd waarop ik moet letten, wat mijn zwakke punten zijn. In combinatie met de juiste begeleiding heb ik in anderhalf jaar mijn achterstand ingelopen. “

Bewijsmateriaal

Taufik, D. (2016). Project Langstuderen Inholland: onderzoeksresultaten Talent.Sense, Interne publicatie Inholland.

 

Bron

http://nieuws.inholland.nl/download/263874/boekjelangstudeerdersophetjuistespoor.pdf

Documenten

Vragen of opmerkingen

Contactpersoon: Irene Witteman

Onderwijsinstelling
Hogeschool Inholland

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (Nog geen beoordelingen)
Loading...

Taskforce herkansers afstuderen – project langstuderen

Deze interventie van het domein Business Finance & Law is ontstaan na de positieve ervaringen van het project van CRB. Task Force is speciaal voor studenten die een onvoldoende hebben gehaald voor hun afstudeeropdracht en voor studenten die voor de eerste keer hiermee bezig zijn en vastlopen. Bij Task Force werken studenten los van hun opleiding in speciale afstudeerteams een aantal weken aan een plan van aanpak of aan hun afstudeeropdracht. Tot zover de praktische invulling. Nu de crux. Task Force draait om discipline en structuur en is allesbehalve vrijblijvend. Studenten moeten iedere week voortgang boeken en dit laten zien. Een deadline missen is geen optie. In ruil voor hun inspanningen, krijgen de studenten alle begeleiding en ondersteuning die ze nodig hebben, inhoudelijk én praktisch. Zo is er een begeleider voor onderzoekvaardigheden, een begeleider voor het inhoudelijke gedeelte en een begeleider die helpt op het gebied van taal. En dan staat er ook nog een coach klaar om studenten te helpen op alle overige vlakken, van het maken van een planning tot het bespreken van problemen in hun persoonlijke leven. Kortom, de combinatie van structuur, discipline en begeleiding is de kracht van Task Force.

 

Wat is het werkende principe?

Sociale en academische binding

Doel & doelgroep

Bevorderen van het afstuderen met behulp van structuur en aandacht.

Belangrijkste randvoorwaarden
 • Instellen van speciale afstudeerteams, los van de opleiding.
 • Beschikbaarheid formatie en lokalen.

Belangrijkste opbrengsten

Meer studenten studeren af met diploma.

Student: Jeremy Huchshorn, Bedrijfskunde MER

“Ik heb een jong gezin en een baan en toen mijn plan van aanpak voor de elfde keer werd afgekeurd, werd het mij even te veel. Ik zag het niet meer zitten. De Task Force was precies wat ik nodig had: persoonlijke begeleiding. Ik wist weer waar ik aan toe was. Mijn nieuwe plan van aanpak stond in no-time op papier.”

Begeleider: Danijela Bajlovic, domein Business, Finance & Law

“Wij zorgen voor de begeleiding, zij moeten leveren en voortgang boeken. Iedere week weer.  Daar zitten wij bovenop. Komt een student niet opdagen, dan krijgt hij of zij direct een telefoontje. Mist een student te vaak een deadline, dan heeft dat consequenties voor zijn of haar deelname. In het begin is de discipline die wij van de studenten eisen even wennen, maar uiteindelijk zijn de meeste studenten enthousiast over de aanpak.”

Bewijsmateriaal

Nog niet beschikbaar

 

Bron

http://nieuws.inholland.nl/download/263874/boekjelangstudeerdersophetjuistespoor.pdf

Documenten

Vragen of opmerkingen

Contactpersoon: Danijela Bajlovic

Onderwijsinstelling
Hogeschool Inholland

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (Nog geen beoordelingen)
Loading...

Array
(
  [inline_featured_image] => Array
    (
      [0] => 0
      [1] => 0
      [2] => 0
      [3] => 0
    )

  [_vc_post_settings] => Array
    (
      [0] => a:1:{s:10:"vc_grid_id";a:0:{}}
      [1] => a:1:{s:10:"vc_grid_id";a:0:{}}
      [2] => a:1:{s:10:"vc_grid_id";a:0:{}}
      [3] => a:1:{s:10:"vc_grid_id";a:0:{}}
    )

  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1494939652:9
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 9
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 1481
    )

  [_yoast_wpseo_primary_land] => Array
    (
      [0] => 22
    )

  [_yoast_wpseo_primary_studiefase] => Array
    (
      [0] => 26
    )

  [_yoast_wpseo_primary_typeinstelling] => Array
    (
      [0] => 27
    )

  [_yoast_wpseo_primary_betrouwbaarheid] => Array
    (
      [0] => 30
    )

  [_yoast_wpseo_primary_sector] => Array
    (
      [0] => 32
    )

  [_yoast_wpseo_primary_onderwerp] => Array
    (
      [0] => 73
    )

  [tekstvelden] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;a:19:{s:18:"artikel-afbeelding";s:4:"1481";s:14:"doel-doelgroep";s:76:"

Bevorderen van het afstuderen met behulp van structuur en aandacht.

";s:29:"belangrijkste-randvoorwaarden";s:133:"
 • Instellen van speciale afstudeerteams, los van de opleiding.
 • Beschikbaarheid formatie en lokalen.
";s:25:"belangrijkste-opbrengsten";s:1037:"

Meer studenten studeren af met diploma.

Student: Jeremy Huchshorn, Bedrijfskunde MER

“Ik heb een jong gezin en een baan en toen mijn plan van aanpak voor de elfde keer werd afgekeurd, werd het mij even te veel. Ik zag het niet meer zitten. De Task Force was precies wat ik nodig had: persoonlijke begeleiding. Ik wist weer waar ik aan toe was. Mijn nieuwe plan van aanpak stond in no-time op papier.”

Begeleider: Danijela Bajlovic, domein Business, Finance & Law

“Wij zorgen voor de begeleiding, zij moeten leveren en voortgang boeken. Iedere week weer.  Daar zitten wij bovenop. Komt een student niet opdagen, dan krijgt hij of zij direct een telefoontje. Mist een student te vaak een deadline, dan heeft dat consequenties voor zijn of haar deelname. In het begin is de discipline die wij van de studenten eisen even wennen, maar uiteindelijk zijn de meeste studenten enthousiast over de aanpak.”

";s:15:"bewijsmateriaal";s:46:"

Nog niet beschikbaar

 

";s:4:"bron";s:192:"

http://nieuws.inholland.nl/download/263874/boekjelangstudeerdersophetjuistespoor.pdf

";s:12:"afbeeldingen";s:0:"";s:4:"doc1";s:0:"";s:4:"doc2";s:0:"";s:4:"doc3";s:0:"";s:4:"doc4";s:0:"";s:4:"doc5";s:0:"";s:4:"doc6";s:0:"";s:4:"doc7";s:0:"";s:4:"doc8";s:0:"";s:4:"doc9";s:0:"";s:5:"doc10";s:0:"";s:11:"opmerkingen";s:0:"";s:21:"vragen-of-opmerkingen";s:71:"

Contactpersoon: Danijela Bajlovic

";}} ) [artikel-afbeelding] => Array ( [0] => 1481 ) [doel-doelgroep] => Array ( [0] =>

Bevorderen van het afstuderen met behulp van structuur en aandacht.

) [belangrijkste-randvoorwaarden] => Array ( [0] =>
 • Instellen van speciale afstudeerteams, los van de opleiding.
 • Beschikbaarheid formatie en lokalen.
) [belangrijkste-opbrengsten] => Array ( [0] =>

Meer studenten studeren af met diploma.

Student: Jeremy Huchshorn, Bedrijfskunde MER

“Ik heb een jong gezin en een baan en toen mijn plan van aanpak voor de elfde keer werd afgekeurd, werd het mij even te veel. Ik zag het niet meer zitten. De Task Force was precies wat ik nodig had: persoonlijke begeleiding. Ik wist weer waar ik aan toe was. Mijn nieuwe plan van aanpak stond in no-time op papier.”

Begeleider: Danijela Bajlovic, domein Business, Finance & Law

“Wij zorgen voor de begeleiding, zij moeten leveren en voortgang boeken. Iedere week weer.  Daar zitten wij bovenop. Komt een student niet opdagen, dan krijgt hij of zij direct een telefoontje. Mist een student te vaak een deadline, dan heeft dat consequenties voor zijn of haar deelname. In het begin is de discipline die wij van de studenten eisen even wennen, maar uiteindelijk zijn de meeste studenten enthousiast over de aanpak.”

) [bewijsmateriaal] => Array ( [0] =>

Nog niet beschikbaar

 

) [bron] => Array ( [0] =>

http://nieuws.inholland.nl/download/263874/boekjelangstudeerdersophetjuistespoor.pdf

) [afbeeldingen] => Array ( [0] => ) [doc1] => Array ( [0] => ) [doc2] => Array ( [0] => ) [doc3] => Array ( [0] => ) [doc4] => Array ( [0] => ) [doc5] => Array ( [0] => ) [doc6] => Array ( [0] => ) [doc7] => Array ( [0] => ) [doc8] => Array ( [0] => ) [doc9] => Array ( [0] => ) [doc10] => Array ( [0] => ) [opmerkingen] => Array ( [0] => ) [vragen-of-opmerkingen] => Array ( [0] =>

Contactpersoon: Danijela Bajlovic

) [infoindiener] => Array ( [0] => a:1:{i:0;a:3:{s:19:"onderwijsinstelling";s:20:"Hogeschool Inholland";s:4:"naam";s:0:"";s:6:"e-mail";s:0:"";}} ) [onderwijsinstelling] => Array ( [0] => Hogeschool Inholland ) [naam] => Array ( [0] => ) [e-mail] => Array ( [0] => ) [_yoast_wpseo_content_score] => Array ( [0] => 30 ) [_oembed_741cc8cc6d8dde797e5648e0e79e8d41] => Array ( [0] => ) [_oembed_time_741cc8cc6d8dde797e5648e0e79e8d41] => Array ( [0] => 1493124516 ) )